Програма  "Росток"

 

Сучасне життя викликає необхідність якісних змін у формах та методах навчально-виховного процесу, спрямованих на формування загально навчальних компетентностей учнів.

Робота за Комплексною програмою розвитку дітей „Росток", використання інтегративно-діяльнісного підходу у навчально-виховному процесі сприяє формуванню загально навчальних компетенцій учнів, досягненню мети якісної освіти, освіти конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній дитині можливість ставити і досягати певних цілей, творчо самоутверджуватися в соціумі, в житті.

Мета. Формування здібностей до саморозвитку та самореалізації особистості на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до навчання і виховання.

Актуальність. Створення розвивальних освітніх програм, зорієнтованих на формування здібностей до:

•самоорганізації;
•самонавчання;
•саморозвитку.

Основні завдання проекту:

- підвищення рівня фізичного, психічного, морального,інтелектуального, духовного і творчого розвитку учнів у процесі організації активної діяльності на основі інтеграції;

- гуманізація й екологізація змісту, педагогічних технологій і методів навчання, реалізованих у науковому та навчально-методичному забезпеченні педагогічного процесу школи.

Нормативно-правове забезпечення.

Дослідно-експериментальна робота з модернізації змісту, технологій та методів навчання і виховання дітей за науково-педагогічним проектом “Росток” проводиться відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 31.01.2005р. №62 “Про розвиток науково-педагогічного проекту “Росток” в Україні”, від 31.01.2005р №63″Про підготовку вчителів до роботи у науково-педагогічному проекті “Росток” і від 05.06.2006 №430 “Про затвердження типових навчальних планів для навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом “Росток”.

Основою даного проекту є інтегративно-діяльнісний підхід до формування інноваційного мислення учня і вчителя.

Концепція науково-педагогічного проекту успішно впроваджується в практику роботи шкіл України і постійно доопрацьовується за результатами дослідження та зауваженнями експертів і педагогів-практиків, які беруть участь в експерименті. Матеріали, а також результати, отримані на попередньому етапі експерименту опубліковані у фахових виданнях.

За період дослідження розроблено та апробовано: програму, прогнозовані результати, нормативні документи щодо діяльності експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, основне діагностичне та науково-методичне забезпечення експерименту. За цей час виконувалась робота над навчальним планом, експериментальними навчальними програмами, новими підручниками і навчальними посібниками для початкової та 5-6 класів основної школи. Основна увага приділялася загальному розвитку учнів у процесі навчання. Зокрема було розроблено та апробовано нові програми, навчальні посібники і підручники для початкової школи з усного та писемного мовлення, математики, інтегрованого курсу “Навколишній світ”, англійської мови, безпеки життєдіяльності, мистецтва. Проведено експертизу і затверджено колегією Міністерства освіти України програми курсів “Навколишній світ” (автор Пушкарьова Т.О.) і математика (автор Петерсон Л.Г.) для початкової школи, надано гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” відповідним навчальним посібникам для початкової школи.

Для виконання програм були розроблені такі підручники: “Навколишній світ” для 4 класу початкової школи з предмета “Я і Україна”

У процесі виконання науково-педагогічного проекту “Росток” виникла необхідність здійснення комплексного моніторингу результатів навчання і розвитку учнів, який реалізує мету й завдання експерименту.

Основними завданнями комплексного моніторингу результатів експерименту є:

· визначення досягнутого рівня розвитку, виховання, навчальних досягнень дитини порівняно з середніми показниками у віковій групі;

· виявлення динаміки індивідуального рівня розвитку кожної дитини й класу загалом;

· визначення причин можливих негативних явищ і розробка рекомендацій з їх усунення.

Аналіз матеріалів діагностики розвитку учнів у процесі апробації розробленого навчально-методичного забезпечення експерименту дозволив виділити три основні блоки комплексного моніторингу:

1) рівня загального психічного розвитку учнів;

2) навчальних досягнень учнів;

3) діяльності вчителя.

Досвід учителів-експериментаторів постійно узагальнюється. Матеріали опубліковано у журналах “Початкова школа”, “Рідна школа”,”Позакласний час”, “Світ виховання”.

У межах проекту захищено 5 кандидатських дисертацій, розроблено 12 навчальних програм, підручники, навчальні та методичні посібники . В Україні за проектом “Росток” працює понад 500 шкіл, 11- на Всеукраїнському рівні.

Ознайомитись  більш  детально: