Початкова школа

При гімназії № 12 діє загальноосвітній навчальний заклад І ступеня (1-4 класи).
З метою підготовки до вступу в гімназію учні початкової школи вивчають додатковий курс «Логіка», з 1 класу введено поглиблене вивчення англійської мови за підручниками видавництва «Longman» з розподілом класу на 3 підгрупи. З 2-го класу введено вивчення другої іноземної мови за вибором: німецької або іспанської.

 

Вчителі  початкової  школи працюють  з  комплексною  програмою  розвитку  дітей  "Росток"  та  з  всеукраїнським  науково-педагогічним  проектом "Інтелект  України".

 

 

 

Програма  "Росток"

 

Сучасне життя викликає необхідність якісних змін у формах та методах навчально-виховного процесу, спрямованих на формування загально навчальних компетентностей учнів.

Робота за Комплексною програмою розвитку дітей „Росток", використання інтегративно-діяльнісного підходу у навчально-виховному процесі сприяє формуванню загально навчальних компетенцій учнів, досягненню мети якісної освіти, освіти конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній дитині можливість ставити і досягати певних цілей, творчо самоутверджуватися в соціумі, в житті.

Мета. Формування здібностей до саморозвитку та самореалізації особистості на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до навчання і виховання.

Актуальність. Створення розвивальних освітніх програм, зорієнтованих на формування здібностей до:

•самоорганізації;
•самонавчання;
•саморозвитку.

Основні завдання проекту:

- підвищення рівня фізичного, психічного, морального,інтелектуального, духовного і творчого розвитку учнів у процесі організації активної діяльності на основі інтеграції;

- гуманізація й екологізація змісту, педагогічних технологій і методів навчання, реалізованих у науковому та навчально-методичному забезпеченні педагогічного процесу школи.

Нормативно-правове забезпечення.

Дослідно-експериментальна робота з модернізації змісту, технологій та методів навчання і виховання дітей за науково-педагогічним проектом “Росток” проводиться відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 31.01.2005р. №62 “Про розвиток науково-педагогічного проекту “Росток” в Україні”, від 31.01.2005р №63″Про підготовку вчителів до роботи у науково-педагогічному проекті “Росток” і від 05.06.2006 №430 “Про затвердження типових навчальних планів для навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом “Росток”.

Основою даного проекту є інтегративно-діяльнісний підхід до формування інноваційного мислення учня і вчителя.

Концепція науково-педагогічного проекту успішно впроваджується в практику роботи шкіл України і постійно доопрацьовується за результатами дослідження та зауваженнями експертів і педагогів-практиків, які беруть участь в експерименті. Матеріали, а також результати, отримані на попередньому етапі експерименту опубліковані у фахових виданнях.

За період дослідження розроблено та апробовано: програму, прогнозовані результати, нормативні документи щодо діяльності експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, основне діагностичне та науково-методичне забезпечення експерименту. За цей час виконувалась робота над навчальним планом, експериментальними навчальними програмами, новими підручниками і навчальними посібниками для початкової та 5-6 класів основної школи. Основна увага приділялася загальному розвитку учнів у процесі навчання. Зокрема було розроблено та апробовано нові програми, навчальні посібники і підручники для початкової школи з усного та писемного мовлення, математики, інтегрованого курсу “Навколишній світ”, англійської мови, безпеки життєдіяльності, мистецтва. Проведено експертизу і затверджено колегією Міністерства освіти України програми курсів “Навколишній світ” (автор Пушкарьова Т.О.) і математика (автор Петерсон Л.Г.) для початкової школи, надано гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” відповідним навчальним посібникам для початкової школи.

Для виконання програм були розроблені такі підручники: “Навколишній світ” для 4 класу початкової школи з предмета “Я і Україна”

У процесі виконання науково-педагогічного проекту “Росток” виникла необхідність здійснення комплексного моніторингу результатів навчання і розвитку учнів, який реалізує мету й завдання експерименту.

Основними завданнями комплексного моніторингу результатів експерименту є:

· визначення досягнутого рівня розвитку, виховання, навчальних досягнень дитини порівняно з середніми показниками у віковій групі;

· виявлення динаміки індивідуального рівня розвитку кожної дитини й класу загалом;

· визначення причин можливих негативних явищ і розробка рекомендацій з їх усунення.

Аналіз матеріалів діагностики розвитку учнів у процесі апробації розробленого навчально-методичного забезпечення експерименту дозволив виділити три основні блоки комплексного моніторингу:

1) рівня загального психічного розвитку учнів;

2) навчальних досягнень учнів;

3) діяльності вчителя.

Досвід учителів-експериментаторів постійно узагальнюється. Матеріали опубліковано у журналах “Початкова школа”, “Рідна школа”,”Позакласний час”, “Світ виховання”.

У межах проекту захищено 5 кандидатських дисертацій, розроблено 12 навчальних програм, підручники, навчальні та методичні посібники . В Україні за проектом “Росток” працює понад 500 шкіл, 11- на Всеукраїнському рівні.

Ознайомитись  більш  детально:

Проект  "Інтелект  України"

 

Інтелект – один із найдорожчих ресурсів. Щоб пересвідчитися, наскільки цінним у сучасному світі є інтелект, варто переглянути інформацію про галузі економіки, що найбільш динамічно розвиваються: телекомунікації та Інтернет-проекти, фінансова галузь, високотехнологічне виробництво і ринок програмних продуктів. Навіть металургію, нафтопереробну та хімічну промисловість не можна уявити без сучасних технологій, і наукоємність цих галузей невпинно зростає.

Упродовж другої половини ХХ сторіччя, а особливо на початку нинішнього, усі розвинені країни опікуються проблемою ідентифікації інтелектуально обдарованих дітей та молоді, створення для них спеціальної системи освіти, а також залучення талановитої молоді з інших країн через всілякого роду грантові й інші програми. На обдарованих учених та спеціалістів, можна сказати, полюють, бо кожен із них спроможний принести надзвичайну користь не лише певним компаніям, а й країні.

І в Україні розуміють необхідність виховувати інтелектуальну еліту нації. Над проблемою виявлення та виховання обдарованих дітей та молоді працювали вітчизняні вчені, є різні підходи до цього питання. Зокрема, певний час були популярними ідеї раннього розвитку, коли матеріал подається дитині в більш ранньому віці та в більших об'ємах.

В 2006 році команда провідних вчених Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І.В. запропонували до впровадження власну концепцію виявлення, виховання й навчання обдарованих дітей, яка розроблена на основі як власних напрацювань, так і передових і найбільш ефективних відповідних методик.

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій,раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці "Читання" діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці "Я і Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відео фрагмент з соловейком, чують його спів.

Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: "Навчаємося разом", на якому діти розвивають пам'ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет "Еврика", на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект мав медико-психолого-психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров'я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов'язкових уроків фізичної культури, кілька разів впродовж кожного уроку учні беруть участь в музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.

За результатами, які демонструють учні проектних класів, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України навчально-педагогічний проект "Інтелект України" рекомендовано до подальшого впровадження. На сьогодні діти з Київської, Харківської, Дніпропетровської областей та АРК Крим вже мають можливість навчатись у таких класах, є зацікавленість й інших регіонів України.

 

 

Ознайомитись  більш  детально: