Система побудови особистої освітньої траєкторії учня в навчально-виховному комплексі №12

«Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-гімназія» міста Дніпро

 

Сьогодні суспільство переживає унікальний час творення нової української осві­ти в контексті сучасного розвитку України. Стратегічним питанням є становлен­ня «нової української школи». Відгуком на замовлення українського суспільства щодо освітніх послуг європейських стандартів є створення в гімназії системи побудови осо­бистої освітньої траєкторії кожного учня. Актуальність цієї системи полягає в зміні іде­ології підходів до освіти. Пріоритетним стає формування в учнів ключових компетентностей шляхом реалізації особистісно орієнтованого навчання та виховання.

Що дає дитині такий підхід? Як одночасно навчати дітей по-різному? Ми знайш­ли відповідь на ці питання в створенні особистої освітньої траєкторії (далі 00Т) для кожного учня. Ця траєкторія дає кожній дитині можливість самовизначення з метою задоволення освітніх, культурних, життєвих потреб особистості.

Метою побудови особистої освітньої траєкторії є розвиток і розкриття особистісного потенціалу, закладеного природою. Авторський проект гімназії полягає в тому, щоб підготувати учня до проектування індивідуальної освітньої траєкторії як засобу досягнення конкурентоспроможності, життєвої та професійної зрілості особистості.

Складовими (ООТ) є індивідуальний навчальний план, програма розвитку дитини, маршрутна картка, технологічні картки з предметів.

З метою здійснення успішної реалізації ООТ учня ми взяли участь в експеримен­ті МОН «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів України (наказ №764 від 15.07.2015 р.) за темою «Тьюторська тех­нологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті».

Тьютерський супровід спрямований на виявлення запитів учня, пошук ресурсів для побудови особистої освітньої траєкторії, яка забезпечує розвиток дитини, відпові­дає її здібностям, можливостям, освітнім замовленням родини.

Наші тьютори супроводжують учня на всіх етапах ООТ: діагностики пізнавальних мож­ливостей та освітніх замовлень; цілепокладання, планування, вибір засобів та шляхів до­сягнення мети; моделювання ООТ; реалізація ООТ; рефлексії діяльності учня та її оцінки.

Для визначення ООТ дуже важливим є стан цілепокладання, на якому учень ра­зом з тьютором формують довгострокові цілі освіти, культурного, інтелектуального розвитку. На етапі моделювання ООТ учень із тьютором розробляють індивідуальну маршрутну картку, яка складається з індивідуального навчального плану, технологіч­них карт з предметів, програм розвитку, тобто дитина вже визначає, куди і як йти до своєї мети. Завдання тьютора знайти в освітньому просторі гімназії та інших культур­но-освітніх закладів місце, де дитина найкраще зможе розвивати свої здібності, та розробити стратегію успішного, морально комфортного просування учня.

Однією із ООТ учня є індивідуальний навчальний план (далі ІНП), який складається після визначення цілей. ІНП дозволяє учневі здійснити подальший вільний вибір змісту навчання, форм освітньої діяльності, рівня вивчення обраних предметів (профільний, академічний, стандартний), засобів виконання завдань, темпу власної діяльності.

Для реалізації ідеї ООТ вважаємо за доцільне проективні методичні системи нав­чання. Найбільш придатним інструментом для створення цих траєкторій є технологія індивідуальних маршрутних карт учня.

У маршрутній картці учень вказує для себе рівень вивчення обраних предметів, особистий вибір варіативної частини, участь у соціальних, наукових, мовленнєвих, ес­тетичних, інформаційних, екологічних, фізичних та інших проектах, творчих учнівських об'єднаннях, роботу на платформі Моodlе, відвідування додаткових індивідуальних занять, а також план самоосвіти. У маршрутній картці учень робить самоаналіз, спів­працює з тьютором, який формує вміння учня оцінювати, зіставляючи результати його освітньої діяльності з природним потенціалом і з особистим проектом.

До маршрутної картки додаються індивідуальні технологічні карти з предметів, на яких учень зазначає форми освітньої діяльності з дисципліни, обирає для себе варіан­ти контролю та самоконтролю вивчення предметного модулю в тетраместрі, види на­вчальних робіт, термін виконання завдань. Також у технологічних картках указується кількість балів за кожну форму діяльності й видів контролю та самоконтролю.

Необхідною умовою будування ООТ є наявність електронної автоматизованої сис­теми управління навчальним процесом.

Аналіз продуктів взаємодії всіх учасників НВП, результати моніторингових досліджень дозволяють коригувати роботу гімназійної системи на всіх рівнях і забезпечують подаль­ший розвиток. Відмінною рисою системи моніторингу гімназії є те, що досліджується рі­вень особистісного розвитку кожного учня окремо з першого по одинадцятий класи.

Результати моніторингових досліджень, аналіз суспільного рейтингу гімназії, успіш­ність випускників, високий попит на вступ до гімназії переконують в тому, що автор­ська система побудови особистої освітньої траєкторії учня є дієвою та ефективною і як така відповідає Концепції Нової української школи.